خبرنگاران شهری از شورای پنجم می گویند

خبرنگاران شهری از شورای پنجم می گویند

شورای شهر پنجم چند روز گذشته کار خود را پایان داد و به تاریخ پیوست اما واکاوی عملکرد آن می تواند از آسیب های آینده جلوگیری کند. از این رو همزمان با 17 مرداد، برخی خبرنگاران حوزه شهری از دوران مدیریت پنجمی ها نوشتند. ترس با چاشنی محافظه کاری برای شفافیت مژگان انصاری؛ خبرگزاری ایسنا