تصادف شدید 206 در مدرس

تصادف شدید 206 در مدرس

: با حضور جرثقیل پلیس راهور تهران بزرگ در محل حادثه این سواری از محل جابجا گردید و ترافیک مقطعی حاصل شده به حالت عادی بازگشت .