گندم تولیدی به مصرف دام می رسد

گندم تولیدی به مصرف دام می رسد

کشاورزان برای خرید تراکتور، سم، کود و علوفه به حمایت نیاز دارند. در این شرایط حاضر که هزینه‌ها تا این میزان بالا رفته است کشاورزان جانی ندارند.