اسپری به نام واکسن کرونا

اسپری به نام واکسن کرونا

استفاده از همسترها در این پژوهش، روشی قوی برای آزمایش این واکسن استنشاقی بود که نتایج امیدوارکننده‌ای را نشان داد.