یکسری ولنگاری سبب تبدیل باغات به مسکونی شده است

یکسری ولنگاری سبب تبدیل باغات به مسکونی شده است

احمد صادقی با اشاره به برخی ساخت و سازها در شهرستان تهران گفت: یکسری ولنگاری هایی رخ داده و موجب شده تا بخش زیادی از زمین های بزرگ تبدیل به قطعات مسکونی شود و بخش زیادی از باغات و اراضی زراعی از بین برود همچنین بودجه های زیادی در حریم شهرستان تهران دیده می شود

درآمد شهرداری تهران از ابتدای سال تا کنون

درآمد شهرداری تهران از ابتدای سال تا کنون

عبدالحمید امامی، درباره میزان تحقق بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران تا هفته نخست شهریور امسال توضیح داد: از اول امسال تا چهارم شهریور ۱۴۰۰، در مجموع ۱۰ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان درآمد کسب شد.