گزارش «آخرین وضعیت مالی درآمدها، بدهی‎ها و مطالبات شهرداری تهران»
در سیصد و پانزدهمین جلسه شورا ارائه شد:

گزارش «آخرین وضعیت مالی درآمدها، بدهی‎ها و مطالبات شهرداری تهران»

عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران «آخرین وضعیت مالی درآمدها، بدهی ها و مطالبات شهرداری تهران» را ارائه کرد و خبر از کاهش 7 درصدی هزینه های جاری شهرداری تهران داد.