واکسیناسیون شهرداری تهران به سازمان پسماند رسید

واکسیناسیون شهرداری تهران به سازمان پسماند رسید

تاکنون ۲۰۰ نفر از پاکبانان و پرسنل دفع پسماندهای بیمارستانی واکسینه شدند و دو مرحله واکسن کرونا را دریافت کردند. سایر پاکبان‌ها و عوامل دفع و دفن پسماندهای خانگی در  انتظار تزریق و دریافت واکسن کرونا  بوده و در حال حاضر هم کلیه پرسنل واحدهای تابعه این مجموعه دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.