علت در اولویت قرارگرفتن  واکسیناسیون کارکنان شهرداری

علت در اولویت قرارگرفتن واکسیناسیون کارکنان شهرداری

رئیس شورای شهر تهران گفت: علاوه بر این مرکز همه سوله های بحران شهرداری تهران نیز برای انجام واکسیناسیون آماده هستند تا این کار در محیط هایی خلوت تر و ایمن تر انجام شود. حتی می توان از مدارس شهر نیز با توجه به تعطیل بودن شان در این فصل برای انجام واکسیناسیون استفاده کرد.