خروج اجباری نیرو در دوره جديد از شهرداری نخواهیم داشت
عضو شورای شهر ششم:

خروج اجباری نیرو در دوره جديد از شهرداری نخواهیم داشت

سید جعفر تشکری هاشمی ضمن مخالفت با کاهش اجباري نیروی انسانی در شهرداري تهران گفت: موافق با کاهش اجباري نیرو در شهرداری نیستم و تنها بازنشستگان و كساني كه محكوميت قضايي دارند بايد سازمان را ترك كنند