نقاشی های ناصرالدین شاه چه سبک و موضوعی داشتند؟

نقاشی های ناصرالدین شاه چه سبک و موضوعی داشتند؟

گفته شده ناصرالدین شاه از شاگردان میرزا حسن خان صنیع الملک غفاری بوده که با ذوق شاهانه خود و با قلم آهن و مرکب سیاه، چهره درباریان و زنان اندرونی را نقاشی می‌کرده و با مناسبت، جمله یا شعری را در حاشیه آن‌ها می‌نوشته است