ضرورت رسیدگی به بافت فرسوده منطقه14
احمدعلوی:

ضرورت رسیدگی به بافت فرسوده منطقه14

علوی عضو شورا با پرداختن به ضرورت رسیدگی و نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۴ بر اتمام پروژه های مورد مطالبه شهروندان تاکید و فعالیت های اخیر مدیریت شهری منطقه ۱۴ را موثر و مثبت ارزیابی کرد.