محسن هاشمی: شورای پنجم نماد شفافیت بود نه صیانت

محسن هاشمی: شورای پنجم نماد شفافیت بود نه صیانت

رییس شورای شهر تهران در آغاز جلسه علنی امروز گفت: در یک جمله می گویم که شورای پنجم نماد شفافیت بود نه صیانت و مجلس شورای اسلامی در این شرایط حساس و سخت جامعه، بجای طرحهایی که واکنش منفی گسترده در جامعه ایجاد کند به دنبال حل مشکلات معیشتی و مطالبات واقعی جامعه برود و