پاندمی کرونا، بزرگترین ضربه به تسهیل گری اجتماعی زد
علوی در وبینار منازعه اقتدار سازمانی و مشارکت شهروندی عنوان کرد؛

پاندمی کرونا، بزرگترین ضربه به تسهیل گری اجتماعی زد

رئیس کمیته مشارکت های مردمی شورای شهر تهران با اشاره به تأثیر منفی کرونا بر مشارکت های مردمی گفت: پاندمی کرونا بزرگترین ضربه را به تسهیل گری اجتماعی وارد کرد.

اهداف شورای ششم  در حمل و نقل عمومی

اهداف شورای ششم در حمل و نقل عمومی

علوی عضو شورای شهر تهران گفت: علوی با تاکید بر اینکه اول ما باید تکمیل و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت موجود باشد، گفت: اکنون به ۹ هزار دستگاه اتوبوس نیاز داریم که در دوره قبل به ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده بود که بسیاری از آن‌ها نیز اورهال نشده بودند و بین دو هزار و ۲۰۰ دستگاه داریم. 

ضرورت رسیدگی به بافت فرسوده منطقه14
احمدعلوی:

ضرورت رسیدگی به بافت فرسوده منطقه14

علوی عضو شورا با پرداختن به ضرورت رسیدگی و نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۴ بر اتمام پروژه های مورد مطالبه شهروندان تاکید و فعالیت های اخیر مدیریت شهری منطقه ۱۴ را موثر و مثبت ارزیابی کرد.