بررسی مشکلات ری در شورای شهر تهران

بررسی مشکلات ری در شورای شهر تهران

شهردار منطقه ۲۰ تاکید کرد: در بحث مدیریت پسماند یک برنامه نرم افزاری تحت عنوان شهروند تدوین شد. این برنامه می‌ تواند به الگو در شهر تبدیل شود