نام زنان برای تصدی شهرداری تهران تنها زینت مجالس است!

نام زنان برای تصدی شهرداری تهران تنها زینت مجالس است!

حضور زنان در پست های بالای مدیریتی جمله مطالبات سال های اخیر به خصوص در حوزه مدیریت شهری است اما در هیچ دوره ای استفاده از زنان در پست های بالای مدیریتی به طور کامل محقق نشده و تنها نام آنان در کنار سایر گزینه ها عنوان می شود.