شهرداران تهران چگونه انتخاب شدند؟
به بهانه انتخاب شهردار نوزدهم؛

شهرداران تهران چگونه انتخاب شدند؟

شهردار نوزدهم احتمالا فردا معرفی خواهد شد و مدتی است شورای ششم درگیر پروسه انتخاب شهردار منتخب است در این میان خواندن داستان انتخاب هر یک از شهرداران تهران شاید جالب باشد.