عدم تحقق 50 درصدی درآمد شهر تهران

عدم تحقق 50 درصدی درآمد شهر تهران

۶۵ درصد درآمد شهرداری از محل ساخت و ساز و عوارضی است که مردم برای ساخت و ساز پرداخت می کنند؛ اما این آیین نامه ها و ضوابط باعث شده شهرداران مناطق نتوانند قدمی برای انجام کار مردم بردارند.