تکلیف آزمون جذب نیروی انسانی شهرداری تهران مشخص شد

تکلیف آزمون جذب نیروی انسانی شهرداری تهران مشخص شد

امانی گفت: این آزمون  به راحتی می توانست بعد از تغییر مدیریت صورت گیرد چرا که پرسنل منتظر هستند این آزمون صورت گیرد و امیدواریم با همت آقای جاوید و  هماهنگی سازمان بازرسی این آیین نامه اصلاح  و ابلاغ شود چرا که  مجوز این اقدام را دارند

خروج اجباری نیرو در دوره جديد از شهرداری نخواهیم داشت
عضو شورای شهر ششم:

خروج اجباری نیرو در دوره جديد از شهرداری نخواهیم داشت

سید جعفر تشکری هاشمی ضمن مخالفت با کاهش اجباري نیروی انسانی در شهرداري تهران گفت: موافق با کاهش اجباري نیرو در شهرداری نیستم و تنها بازنشستگان و كساني كه محكوميت قضايي دارند بايد سازمان را ترك كنند