بازگشت مگاپروژه ها به شهر / مسجد را باید در فضای زندگی مردم فعال تر کرد
آقامیری:

بازگشت مگاپروژه ها به شهر / مسجد را باید در فضای زندگی مردم فعال تر کرد

عضو شورای شهر تهران از بازگشت مگاپروژه ها به شهر خبر داد و گفت:چند مگا پروژه مورد نیاز شهر می باشد.، برخی تصور می کنند ما دیگر نیاز به اجرای پروژه های کلان نداریم. اینگونه نیست چندین پروژه بزرگ داریم که تا چهارسال دیگر باید برای اجرای آن برنامه ریزی کرد.