آبشاری نمکی ایرانی

آبشاری نمکی ایرانی

آبشار پتاس با ارتفاعی بالغ بر 25 متر در شمال مجتمع معدنی پتاس واقع در شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان قرار گرفته و در نوع خود منحصر بفرد است.