هیچ کارمندی را اخراج نکردیم

هیچ کارمندی را اخراج نکردیم

امانی گفت: این نظر همه اعضا بود که به هیچ عنوان کسی که قرارداد قانونی تا پایان سال دارد، ولو اینکه مورد نیاز شورا نیست، به شهرداری معرفی شود و در سیستم شهرداری از آن‌ها استفاده شود.